top of page
OIP.jpg

Huisregels Sabrina’s rommelmarkten

Met uw deelname aan Sabrina’s Rommelmarkten verklaart u op de hoogte te zijn van, en akkoord te zijn met, onderstaand reglement.

1. Opstellen aan begin rommelmarkt

U kan vanaf 6:30u op het domein om te beginnen opstellen.

Vanaf 8u30 zal bij afwezigheid uw reservatie verlopen en uw standplaats worden toegewezen aan een andere deelnemer.

 Wie op de zelf dag komt voor een plek op de rommelmarkt betaald 8€ de meter. ( Sint - Jansplein te Antwerpen)

Inschrijven op voorhand is de boodschap en de betaling moet zeker 5 dagen voor de rommelmarkt betaald zijn  .

Standhouders die, hetzij eenmalig of op regelmatige basis, een specifieke plaats op het domein hebben gereserveerd, dienen zich aan te melden bij Sabrina.

 

2. Toegestane en verboden goederen

Het is enkel toegelaten om te verkopen: Allerhande tweedehands goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, allerhande verzamelingen, kledij, speelgoed, …

Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:

  1. Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes,  dranken enz.), uitgezonderd mensen die door Sabrina zelf aangeduid zijn en met BTW-nummer

  2. Levende dieren, kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.

  3. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).

  4. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt.

 

Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

3. Opruiming aan einde rommelmarkt

Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer, alsook niet-verkochte spullen. Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang. U krijgt uw waarborg terug vanaf 17u, op voorwaarde dat u uw standplaats netjes hebt achtergelaten, en u niet vroeger de rommelmarkt verlaten hebt. Indien u reeds vroeger de rommelmarkt verlaat, verliest u uw waarborg. Het is aldus niet toegestaan dat u reeds een uur op voorhand ingepakt bent om dan te wachten tot 17u voor uw waarborg, of dat u hier speciaal voor terugkomt. Uitzonderingen hierop, zoals bij noodgevallen of zeer veel neerslag of wind, kunnen enkel worden toegestaan mits expliciete en voorafgaande toestemming van de organisator. Bij een occasionele bui kan u best uw stand afdekken met een zeil of plastic.

De waarborg wordt terugbetaald tussen 17.00u en 18.30u van diezelfde dag. Na het sluiten van de markt om 18.30u worden betaalde waarborgen onder geen beding meer terugbetaald.

4. Varia

Indien u om welke reden ook niet aanwezig kan zijn op de rommelmarkt waar u voor hebt gereserveerd, dient u dit zo snel mogelijk te melden aan de organisator. Dit ten laatste 4 dagen voor het evenement. Indien u herhaaldelijk reserveert en niet komt opdagen zonder voorafgaande verwittiging, is het mogelijk dat uw verzoek tot deelname in de toekomst zal worden geweigerd. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

bottom of page